วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

สวดมนตืธิเบต

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As


สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist:

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3


พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง

สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้

ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ

ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน

ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก

แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ

แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้


เพลงบรรเลงแต่มีเสียงธรรมชาติประกอบซาวน์


 คลิกฟังออนไลน์ :
(เอี๊ยะ ซื่อ จิ่ว)บทสวดพระไภษัขยคุรุไวฑูรยประภาส.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
บทสวดพาหุง(พุทธชัยมงคลถาถา).mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
มหากรุณาธารณีสูตร.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
หนันอู่กวนซื่ออินผูซ่า.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
01 Butterflies & Flowers.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
02 Rainbow.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
03 The Bulbul.mp3 ฟังออนไลน์ :
04 Strolling In The Garden.mp3 ฟังออนไลน์ :
05 Fox.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
06 Dragonfly.mp3 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
07 Fly To Imagination.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
08 The Couple Birds.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
09 Evening.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
10 Sundown.mp3 ฟังออนไลน์ :
11 Butterflies & Flowers.mp3 ฟังออนไลน์ :
12 Rainbow.mp3 ฟังออนไลน์ :
13 Strolling In The Garden.mp3 ฟังออนไลน์ :
14 Fox.mp3 ฟังออนไลน์ :
15 Evening.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
เหล่าซือเตอฮูฮวน.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
เอวี๋ยน.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
เอวี่ยนหม่านเหยินเซิง.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
จ๋านซื่อชั่งจือจี่.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
จินเคอจี๋ตี้.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
ฉงเซียงฟง.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
ซือซืออ้วงถูเอ๋อ.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :
ซือถูเก๋อ.mp3 ฟังออนไลน์ :
ลิ่งอี๋จงเซียงโฉว.mp3 ฟังออนไลน์ :
หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
อุ้นไฉหง.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :
ฮวนอิงเกอ.mp3


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons