วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Ep23 ลักษณะปีติ


“ธรรมาอนัตตา ธรรมชาติของโลก”
ในความมีและความเป็น ไม่มีใครมีความสุขที่แท้จริง ยกเว้นผู้รู้จักและเข้าใจใน “ธรรมาอนัตตา” ธรรมของความเป็นจริงอันเป็นอยู่อย่างถาวรตั้งมั่นไว้อย่างเป็นนิรันดร์ในทุกชาติของการเกิดของมนุษย์ความจริงอันธรรมดาที่ยากที่จิตมนุษย์ทั้งหลายจะเข้าถึง เพราะความเป็นไปที่ถูกปกปิดด้วยกรรมอันเป็นนายเหนือนายและอวิชชาอันเป็นนายของจิต
จิตดวงนี้หวาดกลัวยิ่งนัก เมื่อจักต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่รู้ ไม่รู้จัก ไม่เคยพบเห็น ปรารถนาต้องการผู้อยู่เคียงใกล้ ปรารถนาผู้หยั่งรู้ ผู้นำทาง ผู้ตอบคำถาม แต่ยังคงมีน้อยนัก ”ผู้ที่รู้จริง” คำถามจึงตอบได้ไม่ชัดเจน เพราะจิตผู้ตอบยังเข้าใจในวัฏฏะได้ไม่ครบถ้วนแท้จริง“วัฏฏะ” นี้กว้างใหญ่ยิ่งนักด้วยการเกิดของเธอเอง มิใช่ผู้ใด ทุกครั้งที่เกิด เธอย่อมดำผุดดำว่ายอยู่ในผลของกรรม ความที่จะรู้สิ่งใดจึงยากยิ่งนัก บุญจึงต้องทำให้มากเพื่อให้กรรมนี้เบาบาง เมื่อกรรมเบาบางเธอจึงมองเห็นกรรมและธรรมของโลก ความสงบจึงเป็นเหตุเดียวที่จักทำให้จิตรู้นี้บังเกิดขึ้น
“จิตสว่างในธรรม ธรรมสว่างในจิต” คู่กันเป็นความจริงแท้ในโลก สังสารวัฏจึงยุติภพชาติจึงสิ้นสุดกัน เช่นนั้นจึงยากยิ่งนัก จิตในธรรม ธรรมในจิต จักมีผู้ใดมองเห็นด้วยตนเองได้ก็หาไม่ หากไม่ได้พบพระอริยะแล้วย่อมยากยิ่งนักเธอย่อมไม่เห็น ในสิ่งที่เห็น เธอยอมไม่มี ในสิ่งที่มี เธอย่อมไม่รู้ ในสิ่งที่รู้ มิมีสิ่งใดจริง จักมีแต่สิ่งหลอกลวงเป็นธาตุอันลวงจิตนี้ให้หลงไป
สังสารวัฏนี้ยาวนานยิ่งนัก เธอจงอย่าทำให้สังสารวัฏนี้ยาวนานต่อไป จงรู้ธรรม เข้าใจในธรรมเถิด “ธรรมาอนัตตา เป็นทางอันแท้จริง แต่ธรรมที่แท้จริงเป็นธรรมในจิตเธอ” ผู้รู้ ผู้เห็นธรรม คือ จิตเธอในกระแสของโลกเหมือนวังน้ำวน เธอจักออกจากวังวนนี้ด้วยการหลับตาเดินย่อมยากยิ่งนัก เธอจงเป็นผู้ตื่นในกระแสของโลกเถิด ความจริงจักปรากฏต่อจิตเธอ เมื่อนั้นจิตเธอย่อมเข้าใจโดยกระจ่างธรรมาอนัตตา คงมี คงอยู่ ตั้งอยู่เป็นธรรม มิได้หายไปกับสิ่งใด แต่จิตเธอนั้นล่ะที่มองไม่เห็น จิตเธอนั้นล่ะที่ยังไม่ตื่นยังหลงอยู่ต่อโลก ธรรมมีอยู่ทุกอณูในธรรมชาติของโลก เพราะธรรมที่แท้จริงคือ ธรรมชาติของโลก ธรรมาอนัตตา ธรรมนี้จึงไม่เคยหายไปจากโลกสักคราใด
เพราะจิตเธอไปหวังรู้ธรรมในกระดาษสา ในภาษาตัวอักษร เธอจึงไม่รู้ว่าพระอริยะรู้ธรรมด้วยธรรมชาติของโลก และได้นำมาขัด ตัดกิเลสความหลงในจิตนี้ออกไป ธรรมแท้จึงบังเกิดขึ้นมาที่ใดเป็นที่เกิด ที่นั่นย่อมเป็นที่สิ้นสุดของการเกิดนั้น จิตเธอนี้ล่ะ เป็นที่ทำให้เกิด จิตเธอนี้ล่ะจักเป็นที่ดับ “เกิดที่ใด ดับที่นั้น” เป็นธรรมชาติแห่งธรรม เป็นธรรมาอนัตตา“สิ่งใดมี สิ่งใดไม่มี” เธอจงจำไว้ เธอจงระลึกไว้ด้วยสติเถิด เรามิจักสอนสิ่งใดเธอนอกเหนือไปจาก สิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มี อันเป็นธรรมาอนัตตานี้ หากเธอจักไป เธอจงไปด้วยธรรมาอนัตตานี่เถิด เราพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่สิบ จักสอนเธอ
“การรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ท่านมิได้สอนสิ่งใด นอกจาก ละอกุศล ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้ขาวรอบ เพราะเป็นทางพ้นไปจากทุกข์อย่างแท้จริง ที่เหลือคือ สิ่งที่เธอต้องเปิดจิตของเธอออกมา กระทำความสงสัยนั้นให้กระจ่างเป็นความรู้แจ้ง เรามีเท่านี้ที่จะสอนเธอ เราพระนารทพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่สิบสอง”
ธรรมะน้องสาวอดีตชาติ.. ฝากมา
โมทนาสาธุครับ


 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons